Three Generations Sarangi Concert at Kamani Auditorium, New Delhi, Suhail Khan,
Ustad Sabri Khan, Kamal Sabri